Gebruiksvoorwaarden

Abonneren? > A-V-G Zoeken > Gebruiksvoorwaarden

Open en Download als PDF A-V-G geheel doorzoeken

Inhoudsopgave (v. 20-12-2020)
1. Definities
2. Toepasselijkheid voorwaarden en omschrijving dienstverlening via de App
3. Registratie en abonneren
4. Licentie Applicatie
5. Gebruik van de App
6. Informatie
7. Toegang, blokkering, buiten werking stelling van Apps & Gebruikersaccount
8. Rechten en verplichtingen van de Gebruiker
9. Rechten en Verplichtingen De Aanbieder
10. Eigendom van Informatie en data
11. Persoonsgegevens en informatiebeveiliging
12. Aansprakelijkheid
13. Intellectuele (eigendoms-)rechten
14. Overdracht rechten en verplichtingen
15. Beëindiging en gevolgen
16. Overige bepalingen
17. Toepasselijk recht en geschillen

1. Definities

1.1 Aanbieder: de partij met wie de Gebruiker een Abonnement afsluit inzake het gebruik van de door Aanbieder aangeboden de App(s).
1.2 Abonnement: de digitale overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die een Gebruiker afsluit in het kader van het kunnen benutten van de functionaliteiten van de App, een en ander zoals weergegeven in de productspecificaties van de App. Deze overeenkomst komt tot stand door betaling van het betreffende abonnement.
1.3 Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de Aanbieder terzake het afsluiten van een of meerdere abonnementen.
1.4 App: de mobiele en web-applicaties van de Aanbieder, onder de naam van MR-VvE~qWiki, MR~qWiki of VvE~qWiki, waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
1.5 AVG-Privacybeleid: het beleid zoals gepubliceerd op de website van de Aanbieder terzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
1.6 Gebruiker: de persoon die zich registreert en/of abonneert en die de App(s) van de Aanbieder gaat gebruiken. Gebruiker is tevens die persoon die een App aankoopt via een z.g. webstore of online store (zoals bijvoorbeeld de Apple App Store of Google Play).
1.7 Gebruikersaccount: het account waarvoor de Gebruiker zich registreert op het moment dat hij een App van de Aanbieder wil gaan gebruiken.
1.8 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.
1.9 Informatie: de gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden, andere content die de Gebruiker eventueel via de App kan delen. De (audio en video) communicatie die met het gebruik van de App kan plaatsvinden.
1.10 Partijen: de Gebruiker en Aanbieder gezamenlijk, ieder individueel zijnde een ´Partij´.

2. Toepasselijkheid voorwaarden en omschrijving dienstverlening via de App

2.1 De Aanbieder exploiteert de App die de mogelijkheid biedt voor de Gebruiker om op de in de productspecificatie weergegeven wijzen gebruik te maken van de App.
2.2 Door het gebruik van de App aanvaardt de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het AVG-Privacybeleid. Onder het gebruik van de App wordt tevens verstaan het downloaden en installeren van mobiele Apps en het gebruik van een Gebruikersaccount.
2.3 De Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het AVG-Privacybeleid kan de Gebruiker raadplegen of downloaden en opslaan via https://mr-qwiki.com.
2.4 De Aanbieder heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden aan te passen en nadere regels en procedures op te stellen inzake het gebruik van de App. De Gebruiker zal alle door Aanbieder opgestelde en op te stellen gebruiksvoorschriften, -voorwaarden en -procedures, zoals vastgelegd, of zoals vast te leggen, stipt en getrouw naleven.
2.5 Indien de Gebruiksvoorwaarden worden aangepast, dient de Gebruiker zich op de door Aanbieder aangegeven wijze akkoord te verklaren met de aangepaste voorwaarden alvorens het gebruik van de App te kunnen continueren.
2.6 De App kan gebruik maken van diensten van derden (waaronder internetproviders en software-ontwikkelaars). Indien de App gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de (algemene) voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing op het gebruik. Wij raden aan deze voorwaarden op voorhand goed te lezen. De huidige internetprovider is Strato (www.strato.nl).
2.7 De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze derden en hun privacy- en cookiebeleid. Bij tegenstrijdigheid prevaleren onze Gebruiksvoorwaarden, Algemene Voorwaarden en AVG-Privacybeleid.

3. Registratie en abonneren

3.1 Voor het gebruik van een App dient de Gebruiker zich te registreren en te abonneren op de daarvoor aangegeven wijze(n). Bij de registratie is de Gebruiker verplicht naar waarheid de informatie in te voeren waarom de Aanbieder verzoekt. De Gebruiker dient eventuele wijzigingen van gegevens onmiddellijk via de website van de Aanbieder te wijzigen, zodat De Aanbieder van de wijziging op de hoogte geraakt.

4. Licentie Applicatie

4.1 Nadat de Gebruiker zich heeft geregistreerd en geabonneerd, verleent de Aanbieder de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie op het gebruik van de App.
4.2 De Aanbieder heeft te allen tijde het recht om de in lid 1 van dit artikel bedoelde licentie te beëindigen en de Gebruiker daarmee het gebruik op de App te ontzeggen.
4.3 De Gebruiker zal hierover op een passende wijze worden geïnformeerd door de Aanbieder.

5. Gebruik van de App

5.1 Het gebruik van de App is strikt persoonlijk en uitsluitend voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
5.2 De App mag uitsluitend worden gebruikt voor het beoogd gebruik zoals weergegeven in de productdocumentatie.
5.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om:
a. de broncode van de App te achterhalen via reverse engineeren, decompilatie, of andere technieken;
b. andere personen toegang tot de App of zijn Gebruikersaccount te geven,
c. de App te gebruiken voor commerciële doeleinden c.q. om er enig financieel voordeel mee te behalen. Zakelijk gebruik van de App als onderdeel van de reguliere werkzaamheden welke behoren tot het specifieke doel van het zakelijk gebruik waarvoor de App is bedoeld valt hier niet onder.

6. Informatie

6.1 De App kan de Gebruiker eventueel in staat stellen om Informatie (al dan niet real time) te communiceren met andere Gebruikers en derden op de in de App aangegeven wijze(n).
6.2 De Gebruiker deelt Informatie met anderen uitsluitend voor eigen rekening en risico.
6.3 De Aanbieder heeft het recht om (onaangekondigd) Informatie te verwijderen die via de App op de servers van de Aanbieder wordt opgeslagen.

7. Toegang, blokkering, buiten werking stelling van Apps & Gebruikersaccount

7.1 De Aanbieder heeft het recht om zonder opgaaf van reden en zonder vooraankondiging:
1. het gebruik van de App en/of te toegang tot Gebruikersaccounts geheel of gedeeltelijk te blokkeren; en/of
2. de App buiten werking te stellen en te houden;
3. het Gebruikersaccount te wissen.
7.2 De Aanbieder kan de Gebruiker informeren, doch is hiertoe niet verplicht.
7.3 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) blokkering van de App en/of het Gebruikersaccount zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel inhoudt dat de Applicatie en/of het Gebruikersaccount (tijdelijk) niet meer beschikbaar is voor de Gebruiker.
7.4 Voor de gevolgen van het blokkeren en/of beperken van de toegang tot en/of het buiten werking stellen van de App en/of het Gebruikersaccount is de Aanbieder niet aansprakelijk, tenzij Nederlands dwingend recht anders bepaalt.
7.5 Overeenkomstig het gestelde in de Algemene Voorwaarden wordt geen restitutie verleend op reeds gedane betalingen voor het abonnement danwel aankoopkosten van enige App.

8. Rechten en verplichtingen van de Gebruiker

8.1 De App mag uitsluitend voor legitieme doeleinden worden gebruikt.
8.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van de App, inhoudende maar niet beperkt tot het instellen van de App waaronder het instellen van (drempel)waarden wordt begrepen, het ongeautoriseerde gebruik en/of het gebruik van de App voor illegale doeleinden. De Gebruiker is in dit kader aansprakelijk jegens de Aanbieder voor het gebruik van de App.
8.3 De Gebruiker staat ervoor in dat:
a. alleen hij toegang heeft tot de Applicatie;
b. de verleende toegang tot en de gebruiksrechten op de App zullen uitsluitend worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden en zodanig dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom;
c. hij zich zal opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend (internet)gebruiker verwacht mag worden;
d. hij zich zal houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, die door de Aanbieder worden verstrekt;
e. hij zich ervan zal onthouden de Aanbieder en overige gebruikers van de App, te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is de Gebruiker verboden processen of programma’s – al dan niet via de App – op te starten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daarmee hinder en/of schade kan worden toegebracht aan de App, de Aanbieder en overige Gebruikers of andere internetgebruikers.
8.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan de App te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of deze Gebruiksvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
a. spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
b. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie;
d. (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen of inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer;
e. hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
f. denial of service attacks. De Gebruiker vrijwaart De Aanbieder voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het in strijd handelen met dit lid 4.
8.5 De Gebruiker draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en (internet)verbindingen om de toegang tot en het gebruik van de App en het Gebruikersaccount mogelijk te maken.
8.6 De Gebruiker is verplicht om zelf zorg te dragen voor een recente back-up van alle Informatie die hij in de Applicatie en zijn Gebruikersaccount heeft ingevoerd.
8.7 De Gebruiker zal De Aanbieder alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de App.
8.8 Het gebruik van de App kan op ieder gewenst moment door de Gebruiker worden beëindigd, door de App te de-installeren.

9. Rechten en Verplichtingen De Aanbieder

9.1 De Aanbieder spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de App.
9.2 De Aanbieder staat er niet voor in dat de App of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.
9.3 De Aanbieder staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen.
9.4 De Aanbieder is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens/data en/of Informatie.
9.5 De Aanbieder spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de App. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie afdoende te beveiligen.
9.6 In geen geval garandeert de Aanbieder:
a. onbelemmerde toegang tot de App;
b. correcte en onbeschadigde datatransmissie;
c. ongestoord en ononderbroken gebruik van de App;
d. de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de App.
9.7 De Aanbieder garandeert niet dat randapparatuur die op de App kan worden aangesloten volledig en /of correct functioneert. De Aanbieder garandeert niet dat gegevens die via op de App aangesloten randapparatuur wordt gecommuniceerd volledig en/of correct en/of foutloos wordt gecommuniceerd.
9.8 De Aanbieder is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook.
9.9 De Aanbieder is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
9.10 De Aanbieder heeft het recht om in de App voorzieningen aan te brengen waardoor de toegang tot, of het gebruik van de App of het Gebruikersaccount van de Gebruiker onmiddellijk kan worden geblokkeerd.
9.11 Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand via de App worden aangekondigd.
9.12 De Aanbieder is gerechtigd de App naar eigen inzicht en behoeven te wijzigen.
9.13 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van de Aanbieder aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van de Gebruiker, zal zo spoedig mogelijk aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, tenzij Nederlands dwingend recht anders bepaalt.
9.14 De Aanbieder is gerechtigd redelijkerwijs noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure die toegang tot de App biedt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens de Aanbieder ontstaat, tenzij dwingend recht anders bepaalt. De Aanbieder zal in een dergelijk geval de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

10. Eigendom van Informatie en data

10.1 De Gebruiker behoudt de eigendom over alle Informatie en data die hij met of via de App communiceert.
10.2 De Aanbieder heeft het recht om Informatie op geaggregeerd niveau (anoniem) te gebruiken in het kader van het verbeteren van de App en haar dienstverlening een en ander in overeenstemming met haar Privacyverklaring.
10.3 Aan de in de App aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten aan deze informatie kunnen uitsluitend worden ontleend aan de officiële documenten die aan deze documenten ten grondslag liggen en zoals gedeponeerd bij het betreffende Kadaster en/of de Kamer van Koophandel.

11. Persoonsgegevens en informatiebeveiliging

11.1 Bij het gebruik van de App kunnen (persoons)gegevens worden opgeslagen en verwerkt door de Aanbieder. In het AVG-Privacybeleid staat omschreven welke gegevens worden verzameld en verwerkt bij de Aanbieder.
11.2 De Aanbieder hanteert hoge ethische richtlijnen met betrekking tot privacy. De gegevens die via de App worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de App, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het AVG-Privacybeleid.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van, of ongeautoriseerde toegang tot de App en Informatie van de Gebruiker, bijvoorbeeld als een tablet of mobiele telefoon wordt gestolen.
12.2 De Aanbieder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de Informatie en/of data, of de correctheid of juistheid van de Informatie en/of data die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet en/of gecommuniceerd door gebruikmaking van de App door de Gebruiker of derden.
12.3 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor onjuist en/of foutief gebruik van een App door een Gebruiker of derde, waaronder maar niet beperkt tot het onjuist en/of onvolledig instellen van de App en/of ingeven van onvolledige en/of onjuiste (drempel)waarden.
12.4 De Aanbieder sluit haar aansprakelijkheid voor schade en/of letsel voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik van de App door de Gebruiker volledig uit, of in het geval van natuurlijke personen die niet handelen in uitoefening van een beroep of bedrijf tot hetgeen conform dwingend recht maximaal is toegelaten.
12.5 De Gebruiker vrijwaart De Aanbieder voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens De Aanbieder, een andere Gebruiker van de App of een derde. De Gebruiker zal De Aanbieder alle schade en kosten vergoeden die De Aanbieder als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
12.6 De in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen bij opzet en/of bewuste roekeloosheid aan zijde van de Aanbieder.

13. Intellectuele (eigendoms-)rechten

13.1 De intellectuele eigendomsrechten op de App, onderliggende programmatuur en alle daarbij behorende documentatie van de Aanbieder en alle in de App aangebrachte wijzigingen, verbeteringen, updates, van welke aard dan ook, behoren bij de Aanbieder, of haar licentiegevers. Deze Gebruiksvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

14. Overdracht rechten en verplichtingen

14.1 De Aanbieder is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen, de Gebruiker niet.

15. Beëindiging en gevolgen

15.1 De Aanbieder en de Gebruiker kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van redenen het gebruiksrecht op de App met onmiddellijke ingang beëindigen. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor (financiële) schade voortvloeiende uit de beëindiging op grond van dit lid 1.
15.2 De beëindiging van het gebruiksrecht, op welke wijze dan ook, brengt tevens mee dat de Aanbieder het gebruik van de App afsluit.
15.3 Overeenkomstig het gestelde in de Algemene Voorwaarden wordt geen restitutie verleend op reeds gedane betalingen voor het abonnement.

16. Overige bepalingen

16.1 Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op het gebruik van de App en de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend Nederland recht anders bepaalt.

2020 Een product van FF-Support.nl
KvK: 37135143
Content is beschermd.