A-V-G Zoeken

Abonneren? > A-V-G Zoeken

Doorzoek hieronder tegelijk: de Algemene Voorwaarden & het AVG-Privacybeleid & de Gebruiksovereenkomst. (v. 20-12-2020)
Gericht zoeken in 1 van de 3 specifieke documenten? Vul in Zoekveld van kolom “Document” de 1e drie letters in: alg, avg of geb.

Document Artikel Titel Tekst
Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die handelt op persoonlijke titel in privé of met bevoegdheid vanuit zijn of haar rechtspersoon (bijvoorbeeld: beroep, onderneming of vereniging) en die overeenkomstig deze bevoegdheid de overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: de overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Contactformulier: het digitale webformulier dat door de ondernemer ter beschikking is gesteld voor de consument om in te vullen wanneer de consument gebruik wil maken voor het verkrijgen van informatie in algemene zin, of om een abonnement en/of registratie te beëindigen of te verwijderen.
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, ook wel Aanbieder genoemd, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie en voor het gebruik van de geboden producten en/of diensten op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Persoonsnaam: J.H.F. (Fred) Fleury.
Ondernemingsnaam: Fleury Interim Pro (https://www.fleury.nl).
Handelsnamen; FF-Support (https://ff-support.nl), MR qWiki & VvE qWiki (https://mr-qwiki.com)
Gevestigd; Wilgerooslaan 25, 1474 ST te Oosthuizen.
Telefoonnummer: 06 - 305 509 74 (bereikbaar, werkdagen van 09:00 - 21:00 uur, weekenden van 10:00 - 15:00 uur).
E-mailadres: info@ff-support.nl & info@mr-qwiki.com
KvK-nummer: 37135143
Btw-identificatienummer: NL001373205B905
Algemene Voorwaarden Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de consument geacht van deze Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen.
3. Bij het op afstand elektronisch sluiten van de overeenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg eveneens aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze deze Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zoals de Gebruikersovereenkomst, is lid 3. en 4. van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden Artikel 4 Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Algemene Voorwaarden Artikel 5 De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Algemene Voorwaarden Artikel 6 Uitsluiting Herroepingsrecht 1. Het Herroepingsrecht is niet van toepassing.
2. Herroepen van elk geboden, overeengekomen en daarmee betaald digitaal abonnement is uitgesloten. Het afsluiten alsmede verlenging van het abonnement tegen overeengekomen bedrag en tijdvak is hiermee een onherroepelijk feit.
3. Het afsluiten van een abonnement via https://mr-qwiki.com vindt digitaal plaats tegen directe betaling. Voorafgaand aan het afsluiten van het digitale abonnement heeft de consument de mogelijkheid op de website een Preview te bekijken en uit proberen, op basis waarvan de consument heeft kunnen concluderen en bepalen of onderhavig overeenkomst voor de aan het gekoppelde abonnement tijdvak en bedrag voor hem/haar relevant is.
Algemene Voorwaarden Artikel 7 De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke bepalingen (zoals veranderingen in btw-tarieven danwel het vervallen van de btw-vrijstelling voor de ondernemer).
2. De in het aanbod op de website van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw. De totaalafrekening bevat de prijs exclusief btw.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zet- of publicatiefouten. Voor de gevolgen van druk- en zet- of publicatiefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zet- of publicatie fouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
4. Fouten als hiervoor bedoeld kunnen uitsluitend door de ondernemer worden geclaimd en moeten uit dien hoofde door de ondernemer aannemelijk gemaakt worden.
Algemene Voorwaarden Artikel 8 Conformiteit en Garantie 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Garantie op de aangeboden abonnementsvormen is niet van toepassing.
3. Aan de inhoud van de geboden abonnementsvormen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de officiële documenten zoals notarieel en/of kadastraal vastgelegd en gedeponeerd, danwel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Algemene Voorwaarden Artikel 9 Levering en uitvoering 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering cq tot toegang van het digitale abonnement geldt de informatie welke consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt bij het via de website afsluiten van het abonnement.
3. Indien levering van een besteld product, ofwel de toegang tot raadplegen van het abonnement onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om zo spoedig mogelijk het gebruik van het abonnement weer mogelijk te maken. Ondernemer is echter niet verantwoordelijk voor verstoringen of softwarematige problemen die oorzaak zijn van het probleem. Ondernemer is hier afhankelijk van derde partijen (netbeheerder, providers, software aanbieders).
4. Verstoringen als bedoelt onder punt 3 zijn geen reden tot restitutie, vermindering van abonnementsgelden of het voortijdig beëindigen van het abonnement.
Algemene Voorwaarden Artikel 10 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging
De consument kan de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet opzeggen. De afgesloten overeenkomst geldt derhalve voor de overeengekomen periode.
Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en voor overeenkomsten met automatische verlenging dient 4 weken voorafgaand aan de einddatum van elk afzonderlijke overeenkomst plaats te vinden, via het hiertoe door de ondernemer beschikbaar gestelde webformulier.

Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt na de overeengekomen termijn van 1 jaar. Voor het verlengen van deze overeenkomst voor bepaalde tijd dient de consument zelf opnieuw overeenkomst af te sluiten voor de daarbij behorende vastgestelde periode voor bepaalde tijd.
Om de situatie van afloop van een overeenkomst voor bepaalde tijd en het opnieuw afsluiten daarvan te voorkomen, kan de consument bij het aangaan van de overeenkomst zelf kiezen voor automatische verlenging.

Duur
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Deze wordt niet stilzwijgend verlengd en kan binnen de periode van 12 maanden niet worden beëindigd.
De consument heeft bij het afsluiten van een overeenkomst de keuze tot automatische verlenging. Dit is telkens voor een periode van 12 maanden en kan binnen de periode van 12 maanden niet worden beëindigd. Opzegging van elke overeenkomst dient tenminste 4 weken voor de einddatum van de overeenkomst plaats te vinden via het hiertoe door de ondernemer beschikbaar gestelde webformulier.
Algemene Voorwaarden Artikel 11 Betaling 1. De door de consument verschuldigde bedragen worden voldaan op het moment van aangaan van het abonnement via de website. Vooraf heeft de consument zich kunnen vergewissen van de voor hem of haar geldende Nut en Noodzaak tot het afsluiten van het abonnement via de op de website aangeboden Preview.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen thans de voor het betreffende abonnement geldende jaartarief.
Algemene Voorwaarden Artikel 12 Klachtenregeling 1. De ondernemer beschikt niet over een klachtenregeling.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven per email worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. De ondernemer dient de per email ontvangen klacht per email aan de consument te bevestigen.
4. Dat de consument een klacht heeft ingediend moet door de consument worden aangetoond aan de hand van een fysieke print van de verzonden email, alsmede van de bevestiging hierop vanuit de ondernemer.
5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst per email door de ondernemer beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht inhoudende een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer en ook van de consument niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Algemene Voorwaarden Artikel 13 Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Algemene Voorwaarden Artikel 14 Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
AVG - Privacybeleid 1. Doel Alle op deze website opgenomen persoonlijke informatie is afkomstig van en opgegeven door jou indien jij jezelf hebt geregistreerd/geabonneerd via deze website.
Jij, als geregistreerde/geabonneerde, verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de vastlegging van jouw gegevens op deze website en het doel hiervan. Het doel waarvoor jij als geregistreerde je persoonlijke gegevens hebt verstrekt is om na registratie op deze website het mogelijk maken:
- om door jou zelf één of meerdere abonnementen tegen de daarvoor geldende abonnementsgelden af te sluiten;
- om uit hoofde hiervan de abonnementsgelden te kunnen incasseren;
- om afgesloten en betaalde abonnementen van de individuele gebruikers te kunnen identificeren.
Dit identificeren is noodzakelijk om de juiste abonnementsvorm(en) te kunnen toekennen, te wijzigen of op te heffen.
AVG - Privacybeleid 2. Registratie, aanmelden, misbruik De door jou vrijwillig verstrekte gegevens zullen niet anders worden gebruikt en nooit door de eigenaar van de website aan derden worden doorgegeven.
Uitzondering hierop betreft de voor de betaling van abonnementsgelden benodigde informatie, welke door een derde partij wordt afgehandeld.
Betreffende derde partij is hiermee verantwoordelijk voor de omgang met en privacy van deze informatie. De eigenaar van deze website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de omgang en afhandeling door derden van deze informatie.
Misbruik door geregistreerden van inloggegevens en/of persoonlijke gegevens en/of overige informatie vanaf deze website kan leiden tot het blokkeren van het inloggen op deze website en wordt eventueel door de eigenaar van deze website gemeld bij de daarvoor bestemde autoriteit(en).
De eigenaar van deze website kan in dit geval niet worden aangesproken op de uit zijn melding eventueel voortvloeiende (juridische) gevolgen.
AVG - Privacybeleid 3. Gegevensbescherming Het versturen van informatie over het internet brengt altijd veiligheidsrisico’s mee zich brengt. Absolute zekerheid dat deze informatie niet voor derden toegankelijk is, is niet te geven.
De eigenaar van deze site en de bouwers van de software nemen het beveiligen van persoonlijke gegevens heel serieus. Eigenaar en bouwers, doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens worden beschermd volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De eigenaar van deze website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het de omgang met persoonlijke gegevens door derde partijen.
Indien gegevens worden gebruikt ten behoeve van statistische doeleinden, dan zijn deze gegevens niet tot de individueel geregistreerden/abonnementhouders te herleiden. Statistieken worden eventueel alleen gebruikt door de eigenaar voor interne doeleinden (zoals bijvoorbeeld kosten-/baten-analyses).
AVG - Privacybeleid 4. Cookies Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de jouw computer worden bewaard via jouw webbrowser. Cookies vervullen een belangrijke rol voor het juiste gebruik van deze website. Deze website kan daarom in voorkomende gevallen gebruik maken van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor jouw computer en bevatten geen virussen.
De meeste cookies die door deze website worden gebruikt, zijn “sessie cookies”. Deze verdwijnen weer als je jouw computer afsluit. Andere cookies blijven bewaard op de computer totdat je deze zelf verwijdert. Deze cookies zorgen voor herkenning als je deze website weer bezoekt en herstellen een aantal van jouw opgegeven voorkeuren (bijvoorbeeld de voorkeurstaal).
Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen zodat je steeds geïnformeerd wordt over de instelling van cookies en deze cookies alleen toestaan in bepaalde situaties. Cookies geheel uitzetten kan helaas de werking van deze website beperken.
AVG - Privacybeleid 5. Server logbestanden De provider waar deze website op servers is ondergebracht, verzamelt en bewaart automatisch informatie in serverlog-bestanden, die jouw browser doorstuurt. Dit zijn onder andere:
• Browser type en versie.
• Operatie systeem.
• Verwijzers URL.
• Host naam van de binnenkomende computer.
• IP adres (anoniem).
• Tijd van de aanvraag.
Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot specifieke personen. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. De eigenaar van deze website behoud het recht voor om deze gegevens achteraf (door derden) te (laten) checken, als blijkt dat er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik/misbruik.
In geval van gerechtelijk onderzoek is de eigenaar van deze website te allen tijde gehouden deze gegevens vrij te geven.
AVG - Privacybeleid 6. Contactformulier Als jij inlichtingen verstrekt via het contactformulier, zullen de gegevens van het contactformulier, inclusief de details die je daarin hebt verstrekt, opgeslagen worden om jouw bericht(en) af te handelen, betalingen te realiseren en om zo nodig eventuele vervolgvragen te kunnen stellen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt, anders dan aan derde partijen die benodigd zijn om betalingen te verwerken.
AVG - Privacybeleid 7. Recht tot informatie, correctie, blokkeren, verwijderen Jouw persoonlijke informatie kun jij als geregistreerd gebruiker van de website zelf inzien en beheren, nadat je bent ingelogd. Op elk moment heb jij het recht om informatie op te vragen van jouw persoonlijk gegevens die op deze website zijn opgeslagen, hun oorsprong en de reden van gebruik, alsook het recht tot correctie, blokkeren of verwijderen van jouw gegevens. Het (zelf) verwijderen van persoonlijke gegevens/jouw account geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Voor het verkrijgen van informatie over jouw persoonlijke gegevens kun je altijd contact opnemen met de eigenaar van deze website.
Gebruiksvoorwaarden 1. Definities 1.1 Aanbieder: de partij met wie de Gebruiker een Abonnement afsluit inzake het gebruik van de door Aanbieder aangeboden de App(s).
1.2 Abonnement: de digitale overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die een Gebruiker afsluit in het kader van het kunnen benutten van de functionaliteiten van de App, een en ander zoals weergegeven in de productspecificaties van de App. Deze overeenkomst komt tot stand door betaling van het betreffende abonnement.
1.3 Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de Aanbieder terzake het afsluiten van een of meerdere abonnementen.
1.4 App: de mobiele en web-applicaties van de Aanbieder, onder de naam van MR-VvE~qWiki, MR~qWiki of VvE~qWiki, waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
1.5 AVG-Privacybeleid: het beleid zoals gepubliceerd op de website van de Aanbieder terzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
1.6 Gebruiker: de persoon die zich registreert en/of abonneert en die de App(s) van de Aanbieder gaat gebruiken. Gebruiker is tevens die persoon die een App aankoopt via een z.g. webstore of online store (zoals bijvoorbeeld de Apple App Store of Google Play).
1.7 Gebruikersaccount: het account waarvoor de Gebruiker zich registreert op het moment dat hij een App van de Aanbieder wil gaan gebruiken.
1.8 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.
1.9 Informatie: de gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden, andere content die de Gebruiker eventueel via de App kan delen. De (audio en video) communicatie die met het gebruik van de App kan plaatsvinden.
1.10 Partijen: de Gebruiker en Aanbieder gezamenlijk, ieder individueel zijnde een ´Partij´.
Gebruiksvoorwaarden 2. Toepasselijkheid voorwaarden en omschrijving dienstverlening via de App 2.1 De Aanbieder exploiteert de App die de mogelijkheid biedt voor de Gebruiker om op de in de productspecificatie weergegeven wijzen gebruik te maken van de App.
2.2 Door het gebruik van de App aanvaardt de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het AVG-Privacybeleid. Onder het gebruik van de App wordt tevens verstaan het downloaden en installeren van mobiele Apps en het gebruik van een Gebruikersaccount.
2.3 De Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het AVG-Privacybeleid kan de Gebruiker raadplegen of downloaden en opslaan via https://mr-qwiki.com.
2.4 De Aanbieder heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden aan te passen en nadere regels en procedures op te stellen inzake het gebruik van de App. De Gebruiker zal alle door Aanbieder opgestelde en op te stellen gebruiksvoorschriften, -voorwaarden en -procedures, zoals vastgelegd, of zoals vast te leggen, stipt en getrouw naleven.
2.5 Indien de Gebruiksvoorwaarden worden aangepast, dient de Gebruiker zich op de door Aanbieder aangegeven wijze akkoord te verklaren met de aangepaste voorwaarden alvorens het gebruik van de App te kunnen continueren.
2.6 De App kan gebruik maken van diensten van derden (waaronder internetproviders en software-ontwikkelaars). Indien de App gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de (algemene) voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing op het gebruik. Wij raden aan deze voorwaarden op voorhand goed te lezen. De huidige internetprovider is Strato (www.strato.nl).
2.7 De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze derden en hun privacy- en cookiebeleid. Bij tegenstrijdigheid prevaleren onze Gebruiksvoorwaarden, Algemene Voorwaarden en AVG-Privacybeleid.
Gebruiksvoorwaarden 3. Registratie en abonneren 3.1 Voor het gebruik van een App dient de Gebruiker zich te registreren en te abonneren op de daarvoor aangegeven wijze(n). Bij de registratie is de Gebruiker verplicht naar waarheid de informatie in te voeren waarom de Aanbieder verzoekt. De Gebruiker dient eventuele wijzigingen van gegevens onmiddellijk via de website van de Aanbieder te wijzigen, zodat de Aanbieder van de wijziging op de hoogte geraakt.
Gebruiksvoorwaarden 4. Licentie Applicatie 4.1 Nadat de Gebruiker zich heeft geregistreerd en geabonneerd, verleent de Aanbieder de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie op het gebruik van de App.
4.2 De Aanbieder heeft te allen tijde het recht om de in lid 1 van dit artikel bedoelde licentie te beëindigen en de Gebruiker daarmee het gebruik op de App te ontzeggen.
4.3 De Gebruiker zal hierover op een passende wijze worden geïnformeerd door de Aanbieder.
Gebruiksvoorwaarden 5. Gebruik van de App 5.1 Het gebruik van de App is strikt persoonlijk en uitsluitend voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
5.2 De App mag uitsluitend worden gebruikt voor het beoogd gebruik zoals weergegeven in de productdocumentatie.
5.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om:
a. de broncode van de App te achterhalen via reverse engineeren, decompilatie, of andere technieken;
b. andere personen toegang tot de App of zijn Gebruikersaccount te geven,
c. de App te gebruiken voor commerciële doeleinden c.q. om er enig financieel voordeel mee te behalen. Zakelijk gebruik van de App als onderdeel van de reguliere werkzaamheden welke behoren tot het specifieke doel van het zakelijk gebruik waarvoor de App is bedoeld valt hier niet onder.
Gebruiksvoorwaarden 6. Informatie 6.1 De App kan de Gebruiker eventueel in staat stellen om Informatie (al dan niet real time) te communiceren met andere Gebruikers en derden op de in de App aangegeven wijze(n).
6.2 De Gebruiker deelt Informatie met anderen uitsluitend voor eigen rekening en risico.
6.3 De Aanbieder heeft het recht om (onaangekondigd) Informatie te verwijderen die via de App op de servers van de Aanbieder wordt opgeslagen.
Gebruiksvoorwaarden 7. Toegang, blokkering, buiten werking stellen van Apps & Gebruikersaccount 7.1 De Aanbieder heeft het recht om zonder opgaaf van reden en zonder vooraankondiging:
1. het gebruik van de App en/of te toegang tot Gebruikersaccounts geheel of gedeeltelijk te blokkeren; en/of
2. de App buiten werking te stellen en te houden;
3. het Gebruikersaccount te wissen.
7.2 De Aanbieder kan de Gebruiker informeren, doch is hiertoe niet verplicht.
7.3 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) blokkering van de App en/of het Gebruikersaccount zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel inhoudt dat de Applicatie en/of het Gebruikersaccount (tijdelijk) niet meer beschikbaar is voor de Gebruiker.
7.4 Voor de gevolgen van het blokkeren en/of beperken van de toegang tot en/of het buiten werking stellen van de App en/of het Gebruikersaccount is de Aanbieder niet aansprakelijk, tenzij Nederlands dwingend recht anders bepaalt.
7.5 Overeenkomstig het gestelde in de Algemene Voorwaarden wordt geen restitutie verleend op reeds gedane betalingen voor het abonnement danwel aankoopkosten van enige App.
Gebruiksvoorwaarden 8. Rechten en verplichtingen van de Gebruiker 8.1 De App mag uitsluitend voor legitieme doeleinden worden gebruikt.
8.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van de App, inhoudende maar niet beperkt tot het instellen van de App waaronder het instellen van (drempel)waarden wordt begrepen, het ongeautoriseerde gebruik en/of het gebruik van de App voor illegale doeleinden. De Gebruiker is in dit kader aansprakelijk jegens de Aanbieder voor het gebruik van de App.
8.3 De Gebruiker staat ervoor in dat:
a. alleen hij toegang heeft tot de Applicatie;
b. de verleende toegang tot en de gebruiksrechten op de App zullen uitsluitend worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden en zodanig dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom;
c. hij zich zal opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend (internet)gebruiker verwacht mag worden;
d. hij zich zal houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, die door de Aanbieder worden verstrekt;
e. hij zich ervan zal onthouden de Aanbieder en overige gebruikers van de App, te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is de Gebruiker verboden processen of programma's - al dan niet via de App - op te starten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daarmee hinder en/of schade kan worden toegebracht aan de App, de Aanbieder en overige Gebruikers of andere internetgebruikers.
8.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan de App te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of deze Gebruiksvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
a. spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
b. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie;
d. (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen of inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer;
e. hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
f. denial of service attacks. De Gebruiker vrijwaart De Aanbieder voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het in strijd handelen met dit lid 4.
8.5 De Gebruiker draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en (internet)verbindingen om de toegang tot en het gebruik van de App en het Gebruikersaccount mogelijk te maken.
8.6 De Gebruiker is verplicht om zelf zorg te dragen voor een recente back-up van alle Informatie die hij in de Applicatie en zijn Gebruikersaccount heeft ingevoerd.
8.7 De Gebruiker zal De Aanbieder alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de App.
8.8 Het gebruik van de App kan op ieder gewenst moment door de Gebruiker worden beëindigd, door de App te de-installeren.
Gebruiksvoorwaarden 9. Rechten en verplichtingen van de Aanbieder 9.1 De Aanbieder spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de App.
9.2 De Aanbieder staat er niet voor in dat de App of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.
9.3 De Aanbieder staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatie-verbindingen.
9.4 De Aanbieder is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens/data en/of Informatie.
9.5 De Aanbieder spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de App. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn systemen, gegevens en andere - al dan niet gevoelige - informatie afdoende te beveiligen.
9.6 In geen geval garandeert de Aanbieder:
a. onbelemmerde toegang tot de App;
b. correcte en onbeschadigde datatransmissie;
c. ongestoord en ononderbroken gebruik van de App;
d. de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de App.
9.7 De Aanbieder garandeert niet dat randapparatuur die op de App kan worden aangesloten volledig en /of correct functioneert. De Aanbieder garandeert niet dat gegevens die via op de App aangesloten randapparatuur wordt gecommuniceerd volledig en/of correct en/of foutloos wordt gecommuniceerd.
9.8 De Aanbieder is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook.
9.9 De Aanbieder is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
9.10 De Aanbieder heeft het recht om in de App voorzieningen aan te brengen waardoor de toegang tot, of het gebruik van de App of het Gebruikersaccount van de Gebruiker onmiddellijk kan worden geblokkeerd.
9.11 Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand via de App worden aangekondigd.
9.12 De Aanbieder is gerechtigd de App naar eigen inzicht en behoeven te wijzigen.
9.13 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van de Aanbieder aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van de Gebruiker, zal zo spoedig mogelijk aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, tenzij Nederlands dwingend recht anders bepaalt.
9.14 De Aanbieder is gerechtigd redelijkerwijs noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de login-procedure die toegang tot de App biedt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens de Aanbieder ontstaat, tenzij dwingend recht anders bepaalt. De Aanbieder zal in een dergelijk geval de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
Gebruiksvoorwaarden 10. Eigendom van Informatie en data 10.1 De Gebruiker behoudt de eigendom over alle Informatie en data die hij met of via de App communiceert.
10.2 De Aanbieder heeft het recht om Informatie op geaggregeerd niveau (anoniem) te gebruiken in het kader van het verbeteren van de App en haar dienstverlening een en ander in overeenstemming met haar Privacyverklaring.
10.3 Aan de in de App aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten aan deze informatie kunnen uitsluitend worden ontleend aan de officiële documenten die aan deze documenten ten grondslag liggen en zoals gedeponeerd bij het betreffende Kadaster en/of de Kamer van Koophandel.
Gebruiksvoorwaarden 11. Persoonsgegevens en informatiebeveiliging 11.1 Bij het gebruik van de App kunnen (persoons)gegevens worden opgeslagen en verwerkt door de Aanbieder. In het AVG-Privacybeleid staat omschreven welke gegevens worden verzameld en verwerkt bij de Aanbieder.
11.2 De Aanbieder hanteert hoge ethische richtlijnen met betrekking tot privacy. De gegevens die via de App worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de App, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het AVG-Privacybeleid.
Gebruiksvoorwaarden 12. Aansprakelijkheid 12.1 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van, of ongeautoriseerde toegang tot de App en Informatie van de Gebruiker, bijvoorbeeld als een tablet of mobiele telefoon wordt gestolen.
12.2 De Aanbieder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de Informatie en/of data, of de correctheid of juistheid van de Informatie en/of data die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet en/of gecommuniceerd door gebruikmaking van de App door de Gebruiker of derden.
12.3 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor onjuist en/of foutief gebruik van een App door een Gebruiker of derde, waaronder maar niet beperkt tot het onjuist en/of onvolledig instellen van de App en/of ingeven van onvolledige en/of onjuiste (drempel)waarden.
12.4 De Aanbieder sluit haar aansprakelijkheid voor schade en/of letsel voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik van de App door de Gebruiker volledig uit, of in het geval van natuurlijke personen die niet handelen in uitoefening van een beroep of bedrijf tot hetgeen conform dwingend recht maximaal is toegelaten.
12.5 De Gebruiker vrijwaart De Aanbieder voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens De Aanbieder, een andere Gebruiker van de App of een derde. De Gebruiker zal De Aanbieder alle schade en kosten vergoeden die De Aanbieder als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
12.6 De in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen bij opzet en/of bewuste roekeloosheid aan zijde van de Aanbieder.
Gebruiksvoorwaarden 13. Intellectuele (eigendoms-)rechten 13.1 De intellectuele eigendomsrechten op de App, onderliggende programmatuur en alle daarbij behorende documentatie van de Aanbieder en alle in de App aangebrachte wijzigingen, verbeteringen, updates, van welke aard dan ook, behoren bij de Aanbieder, of haar licentiegevers. Deze Gebruiksvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.
Gebruiksvoorwaarden 14. Overdracht rechten en verplichtingen 14.1 De Aanbieder is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen, de Gebruiker niet.
Gebruiksvoorwaarden 15. Beëindiging en gevolgen 15.1 De Aanbieder en de Gebruiker kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van redenen het gebruiksrecht op de App met onmiddellijke ingang beëindigen. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor (financiele) schade voortvloeiende uit de beëindiging op grond van dit lid 1.
15.2 De beëindiging van het gebruiksrecht, op welke wijze dan ook, brengt tevens mee dat de Aanbieder het gebruik van de App afsluit.
15.3 Overeenkomstig het gestelde in de Algemene Voorwaarden wordt geen restitutie verleend op reeds gedane betalingen voor het abonnement.
Gebruiksvoorwaarden 16. Overige bepalingen 16.1 Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Gebruiksvoorwaarden 17. Toepasselijk recht en geschillen 17.1 Op het gebruik van de App en de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend Nederland recht anders bepaalt.

2020 Een product van FF-Support.nl
KvK: 37135143
Content is beschermd.