Algemene Voorwaarden

Abonneren? > A-V-G Zoeken > Algemene Voorwaarden

Open en Download als PDF A-V-G geheel doorzoeken

Inhoudsopgave  (v. 20-12-2020)
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 7 – De Prijs
Artikel 8 – Conformiteit en garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die handelt op persoonlijke titel in privé of met bevoegdheid vanuit zijn of haar rechtspersoon (bijvoorbeeld: beroep, onderneming of vereniging) en die overeenkomstig deze bevoegdheid de overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: de overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Contactformulier: het digitale webformulier dat door de ondernemer ter beschikking is gesteld voor de consument om in te vullen wanneer de consument gebruik wil maken voor het verkrijgen van informatie in algemene zin, of om een abonnement en/of registratie te beëindigen of te verwijderen.
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, ook wel Aanbieder genoemd, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie en voor het gebruik van de geboden producten en/of diensten op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Persoonsnaam: J.H.F. (Fred) Fleury.
Ondernemingsnaam: Fleury Interim Pro (https://www.fleury.nl).
Handelsnamen; FF-Support (https://ff-support.nl), MR qWiki & VvE qWiki (https://mr-qwiki.com)
Gevestigd; Wilgerooslaan 25, 1474 ST te Oosthuizen.
Telefoonnummer: 06 – 305 509 74 (bereikbaar, werkdagen van 09:00 – 21:00 uur, weekenden van 10:00 – 15:00 uur).
E-mailadres: info@ff-support.nl & info@mr-qwiki.com
KvK-nummer: 37135143
Btw-identificatienummer: NL001373205B905

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de consument geacht van deze Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen.
3. Bij het op afstand elektronisch sluiten van de overeenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg eveneens aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze deze Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zoals de Gebruikersovereenkomst, is lid 3. en 4. van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Uitsluiting Herroepingsrecht

1. Het Herroepingsrecht is niet van toepassing.
2. Herroepen van elk geboden, overeengekomen en daarmee betaald digitaal abonnement is uitgesloten. Het afsluiten alsmede verlenging van het abonnement tegen overeengekomen bedrag en tijdvak is hiermee een onherroepelijk feit.
3. Het afsluiten van een abonnement via https://mr-qwiki.com vindt digitaal plaats tegen directe betaling. Voorafgaand aan het afsluiten van het digitale abonnement heeft de consument de mogelijkheid op de website een Preview te bekijken en uit proberen, op basis waarvan de consument heeft kunnen concluderen en bepalen of onderhavig overeenkomst voor de aan het gekoppelde abonnement tijdvak en bedrag voor hem/haar relevant is.

Artikel 7 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van  wettelijke bepalingen (zoals veranderingen in btw-tarieven danwel het vervallen van de btw-vrijstelling voor de ondernemer).
2. De in het aanbod op de website van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw. De totaalafrekening bevat de prijs exclusief btw.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zet- of publicatiefouten. Voor de gevolgen van druk- en zet- of publicatiefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zet- of publicatie fouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
4. Fouten als hiervoor bedoeld kunnen uitsluitend door de ondernemer worden geclaimd en moeten uit dien hoofde door de ondernemer aannemelijk gemaakt worden.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Garantie op de aangeboden abonnementsvormen is niet van toepassing.
3. Aan de inhoud van de geboden abonnementsvormen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de officiële documenten zoals notarieel en/of kadastraal vastgelegd en gedeponeerd, danwel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Garantie op de aangeboden abonnementsvormen is niet van toepassing.
3. Aan de inhoud van de geboden abonnementsvormen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de officiële documenten zoals notarieel en/of kadastraal vastgelegd en gedeponeerd, danwel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet opzeggen. De afgesloten overeenkomst geldt derhalve voor de overeengekomen periode.
Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en voor overeenkomsten met automatische verlenging dient 4 weken voorafgaand aan de einddatum van elk afzonderlijke overeenkomst plaats te vinden, via het hiertoe door de ondernemer beschikbaar gestelde webformulier.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt na de overeengekomen termijn van 1 jaar. Voor het verlengen van deze overeenkomst voor bepaalde tijd dient de consument zelf opnieuw overeenkomst af te sluiten voor de daarbij behorende vastgestelde periode voor bepaalde tijd.

 

Om de situatie van afloop van een overeenkomst voor bepaalde tijd en het opnieuw afsluiten daarvan te voorkomen, kan de consument bij het aangaan van de overeenkomst zelf kiezen voor automatische verlenging.

Duur

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Deze wordt niet stilzwijgend verlengd en kan binnen de periode van 12 maanden niet worden beëindigd.

De consument heeft bij het afsluiten van een overeenkomst de keuze tot automatische verlenging. Dit is telkens voor een periode van 12 maanden en kan binnen de periode van 12 maanden niet worden beëindigd. Opzegging van elke overeenkomst dient tenminste 4 weken voor de einddatum van de overeenkomst plaats te vinden via het hiertoe door de ondernemer beschikbaar gestelde webformulier.

Artikel 11 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen worden voldaan op het moment van aangaan van het abonnement via de website. Vooraf heeft de consument zich kunnen vergewissen van de voor hem of haar geldende Nut en Noodzaak tot het afsluiten van het abonnement via de op de website aangeboden Preview.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen thans de voor het betreffende abonnement geldende jaartarief.

Artikel 12 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt niet over een klachtenregeling.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven per email worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. De ondernemer dient de per email ontvangen klacht per email aan de consument te bevestigen.
4. Dat de consument een klacht heeft ingediend moet door de consument worden aangetoond aan de hand van een fysieke print van de verzonden email, alsmede van de bevestiging hierop vanuit de ondernemer.
5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst per email door de ondernemer beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht inhoudende een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer en ook van de consument niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2020 Een product van FF-Support.nl
KvK: 37135143
Content is beschermd.